top of page

Behandling

Här på Regnbågsgården har vi en psykodynamisk grundsyn vilket innebär att vi tror att varje individ bär med sig sin historia och är påverkad av den miljö och de erfarenheter de haft tidigare i livet.

Vi använder oss av ett miljöterapeutiskt förhållningssätt med salutogent perspektiv, där vi utgår från flickornas egna resurser.

Regnbågsgården har som fokus att hjälpa flickorna leva ett hälsosamt och ansvarsfullt liv. Det som kännetecknar en hälsosam familj är aspekter som vi lägger stort fokus på, t ex: att passa tider, kunna ha rent och snyggt omkring sig, visa hänsyn, kunna skratta och gråta och känna trygghet.

Flickorna kommer att utföra daglig ADL verksamhet i syftet om att få ut det mesta möjliga av miljöterapin. Exempel på flickornas sysslor är: deltaga i matlagningen, klädhantering och att hålla rent på gemensamma ytor.

Behandlingsmetoder


Unga På Gång

På Regnbågsgården arbetar vi med ett metodmaterial som heter unga på gång som har sina rötter i studieförbundet. Genom detta metodmaterial får flickorna redskapen att stärka sin inre självkänsla och självförtroende. Genom gruppövningar, rollspel och enskilda uppgifter ställs de inför olika problem för att sedan lösas enskilt och i grupp. Diskussion är stommen i denna gruppbehandling där allas röster är lika viktiga. Olika teman belyses där flickorna får möta, hjälpa och stötta varandra.

  • Självförtroende/ självkänsla
  • Gränssättning
  • Ångesthantering
  • Sex/relationer
  • Kroppsspråk
  • Drömmar/ mål
  • Stresshantering
  • Trauma

Bildpedagogiskt arbete

På Regnbågsgården har vi som mål att genom att få flickorna att utveckla sina kreativa förmågor samtidigt hjälpa dem att bredda sitt känslospektrum.

För att uppnå detta arbetar vi med bildpedagogik.

Bild-pedagogiskt arbete är en behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation. Bild-pedagogiskt arbete har sin grund i övertygelsen att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer. Bild har också visat sig minska symptom relaterade till smärta och ångest.

Svensk forskning har visat att mentala och fysiska funktioner påverkas av konstnärliga terapier. Inom ramen för ett rehabiliteringsprogram för patienter med kroniska smärttillstånd och sjukdomar med psykosomatiska inslag erbjöds konstnärliga terapier: dans-, drama- musik- och bildterapi. Resultaten visar att konstnärliga uttryck och intryck som aktivt bearbetas verbalt, kan ändra förloppet i psykosomatisk sjukdom (Theorell, et al, 1998).

Inom psykiatri har en studie visat att bildterapi och andra skapande aktiviteter gett goda behandlingsresultat där psykofarmaka och verbal psykoterapi inte fungerat (Körlin, et al, 2000). Resultaten visade att konstnärliga terapier är särskilt lämpliga för patienter med posttraumatiska symptom och suicidala tendenser. Karin Egberg Thyme (2008) har jämfört verbal psykoterapi och bildterapi som korttidsbehandling vid depression och undersökt betydelsen av bildpsykoterapi vid kroniska smärttillstånd. Resultaten visar att bildpsykoterapi är likvärdig med samtalsbaserad psykoterapi, men också att sambandet mellan kroppen och känslorna tydliggörs genom bilderna.

MI- Motiverande Samtal

Vi som arbetar är utbildade inom MI- Motiverande samtal och arbetar utifrån MI s riktlinjer där vi hjälper flickorna att bygga upp sin inre motivation till ett förändringsarbete och detta genom att stärka sitt åtagande och utveckla en förändringsplan. MI är en evidensbaserad samtalsmetod gällande förändringsarbete där flickorna är nyckeln till sin egen förändring.

MI har möjlighet att:

Öka den inre motivationen till förändring.

Hjälpa till att ta steg på vägen mot förändring.

Bearbeta tveksamheter och hinder.

Nå snabbare resultat med kortare och mer tillfredsställande insatser.

Positivt med MI är att samtalsmetoden kan lämpa sig inom en rad olika områden som:

Alkohol/ drogmissbruk.

Tobaksavvänjning.

Självskadebeteende.

Kost/ Vikt/ Motion

Stressrelaterad problematik

Oro/ ångest

Sexuellt riskbeteende

Kriminellt riskbeteende

MRT

MRT - Moral Reconation Therapy är ett strukturerat behandlingsprogram som bygger på att förändra beteenden, värderingar och vanemönster. Steg för steg jobbar man med att bygga upp självförtroendet och höja de moraliska tankegångarna.

MRT har funnits i USA sedan 1986 och 2010 fick behandlingsmodellen status som evidensbaserad i amerikanska statens nationella register över evidensbaserade program, (SAMHSA). 

REPULSE 

RePulse-metoden syftar till att lära sig hantera tankar, känslor och impulser och kan anpassas till alla åldrar, mognadsnivåer och behov. RePulse är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer. Med RePulse får du den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över dina känslor och impulser.

bottom of page