top of page

Om oss

På Regnbågsgården lägger vi stort fokus på personalens lämplighet. Vi kräver att all personal har utbildning och/eller erfarenhet inom området barn och ungdom. Vi lägger även stor vikt på den enskildes ambition och genuina intresse för att arbeta med unga flickor. 


Ramona Yrjas:

Tidigare föreståndare. Grundare och ägare av Yrjas Regnbågsgård sedan år 2011. Hon erhåller en 5,5 årig universitetsutbildning, med huvudämnet psykologi. Tidigare familjehem åt tonårsflickor. 

IMG_5135.jpg

Har även läst sociologi, pedagogik, neuropsykiatri, kriminalitet och ledarskapsutbildning. Hon har tidigare tillsammans

med hennes syster Marielle Yrjas startat och drivit Kramfors Tjejjour samt jobbat som ansvarig klasslärare i en förberedelseklass (barn med utländsk härkomst). Utbildad i heder & tvång samt MI- motiverande samtal. Utbildad integrationspedagog. 

Ramona har det administrativa ansvaret och jobbar dagtid samt ständig jour. 

 

Hon har även läst följande kurser: 

"Människohandel med barn och unga" och "hedersrelaterat våld & förtryck" via NMT.

"Verksamma i arbetet mot hedersrelaterat förtryck & våld" & "insatser mot ätstörningar" via Linnamottagningen. 

"HBTQ bland barn och unga" via RFSL. 

"Rätt att veta" via mufc.

"Matberoende" och "bättre bemötande vid psykisk ohälsa" via diploma. 

"Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB" via socialstyrelsen.

"Introduktionskurs till autism" via autism & aspberger förbundet. 

"Beroendelära-Grundkurs" via kunskapsboken. 

"Hot och våld- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Lågaffektivt bemötande- förebygg och bemöt utåtagerande beteenden" via Durewall institutet. 

"Att rädda liv- suicidprevention inom vård och omsorg" via Niljung. 

"Läkemedelshantering- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Orosanmälan- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Neuropsykiatriska diagnoser" via kunskapsboken. 

"Ett bra bemötande kan rädda liv" via Salah Haghgo. 

"Lågaffektivt bemötande" vid kunskapsboken. 

"Lex Sarah- socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd" via kunskapsboken.

"Genomförandeplan- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Hot och våld- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Beroendelära- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Barnkonventionen" vis kunskapsboken. 

"Bättre bemötande vis psykisk ohälsa" med Jessica Ekman. 

"Social dokumentation"- grundkurs via kunskapsboken.

"Träning för personer med funktionsvariation" via kunskapsboken.

"Kommunikation mellan vuxna och unga" via Jessica Ekman.

"Sekretess inom LSS och SoL" via kunskapsboken.

"Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal" via kunskapsboken. 

 

 

 

Agneta Yrjas Sellgren:

Grundare och ägare av Yrjas Regnbågsgård sedan är 2011. Är Regnbågsgårdens bildpedagog. Agneta har en gedigen erfarenhet och utbildning där framförallt hennes 5 år som rehabledare åt Kramfors kommun ligger henne varmt om hjärtat.

I det arbetet fick hon jobba som coach för att hjälpa psykiskt sjuka kvinnor/män ut i arbetslivet. Hon är utbildad behandlingsassistent och har tidigare arbetet på ett privat HVB hem, utbildad både inom 12 steg utifrån Minnesota

modellen, undersköterska, mentalskötare, kriminalvårdare och bildpedagog. Samt 60 hp inom psykiatri/missbruk/samtalsmetodik/nätverksarbete. Utbildad i heder & tvång samt MI- motiverande samtal.

Har läst kursen HBTQ bland barn och unga via RFSL. Agneta jobbar dagtid och har ständig jour.

Marielle Yrjas Föreståndare: 

Äger av Yrjas Regnbågsgård sedan år 2011. Marielle innehar en 6,5 årig universitetsutbildning med psykologi som huvudämne men även utbildning inom sociologi, pedagogik, ledarskap och mobbning. Tillsammans med föreståndaren Ramona startade och drev hon Kramfors tjejjour ideellt. Utbildad i heder & tvång, MI- motiverande samtal samt rökavvänjning. Utbildad CSS- sexberoende specialist. Marielle jobbar dagtid och har ständig jour.

Hon har även läst kurserna:

"Barnkonventionen" och "hedersrelaterat våld och förtryck"

"HBTQ bland barn och unga" via RFSL.

"Ett bra bemötande kan rädda liv" via Salah Haghgo.

"Bättre bemötande vid psykisk ohälsa" med Jessica Ekman. 

"Grundläggande brandskydd" via kunskapsboken.

"Lågaffektivt bemötande" via kunskapsboken. 

"Allmän basal handhygien och smittspridning" med Åsa Kling. 

"Beroendelära- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Neuropsykiatriska diagnoser" via kunskapsboken. 

"Hot och våld- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Alkohol och droger- identifiera och agera" via Ljung och Sjöberg.

"Att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen- För chefer och ledare" via promilletanten. 

"GDPR i praktiken" via Roger Elverskog.

"Att rädda liv- suicidprevention inom vård och omsorg" via Niljung.

"Lex Sarah- socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd" via kunskapsboken.

"Kommunikation mellan vuxna och unga" via Jessica Ekman.

"Sekretess inom LSS och SoL" via kunskapsboken.

"Egenvård" via Linda Larsson juridik.

"Läkemedelshantering- grundkurs" via kunskapsboken. 

"FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" via kunskapsboken. 

Jessica: 

Behandlingsassistent samt behandlingspedagog. Är utbildad i behandlingsmetoden REPULSE och ansvarig för den behandlingen. Jessica erhåller även en grundutbildning i motiverade samtal (MI). Tidigare familjehem åt tonårsflickor. 

Under utbildning: Fördjupningskurs i missbruk och beroende via Vårdyrkeshögskolan (30 YH-poäng).

Hon har även läst kursen:

"HBTQ bland barn och unga" via RFSL.

Jessica jobbar både kväll/natt samt två dagtid, två dagar i veckan. Då arbetar hon med det administrativa samt alla inkommande samtal från handläggare, vårdnadshavare samt övriga instanser.

Hon är även inköpsansvarig på gården

Carina:

Har en kvalificerad yrkesexamen inriktning psykosocialt behandlingsarbete. Har tidigare arbetat som behandlingsassistent, personlig assistent samt lärare i årskurs 4-9. I nutid är hon även kontaktperson åt ett par stycken. Carina erhåller även en grundutbildning i motiverade samtal (MI).

Inom kort: Certifiering inom stress & trauma- modellen.

Carina är även medicinansvarig på gården och gruppbehandlare där MI ligger till grund. 

Carina jobbar kväll/natt.

Jane:

Jane erhåller en examen som behandlingspedagog genom yrkeshögskolan (400 YH-poäng). Samt erhåller en

grundutbildning i motiverade samtal (MI). Jane har även drivit egen verksamhet och jobbat på ett Sis hem.

Jane är ansvarig för den dagliga ekonomin på gården. 

Jane jobbar kväll/natt. 

Helen:

Helen är utbildad undersköterska och kock. Hon har arbetat i 33 år inom skolan varav 18 år i liten grupp med unga

med Npf diagnoser samt 5 år med unga med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Samt jobbat på ett Sis hem.

Helen erhåller även en utbildning inom motiverande samtal (MI).

Hon har tidigare jobbar +20 år som specialpedagog inom skolan.

Under utbildning: MRT- moral reconation therapy. 

Helen är lokalvårdsansvarig på gården.

Helen jobbar kväll/natt.

Sanna: 

Sanna erhåller en utbildning inom motiverande samtal (MI). Sanna är och har varit familjehem åt tonårsflickor i fyra år.

Som familjehem har hon gått följande kurser:

"Familjen att växa i"

"Trauma medveten omsorg"

"Anknytningsmönster- undvikande och ambivalent"

Samt flertal familjebehandlingar som socialtjänsten anordnat riktat till familjehem. 

Sanna håller i gruppbehandlingen "Unga på gång". 

Sanna är även event ansvarig på gården.

Sanna jobba kväll/natt. 

Isadora:

Isadora erhåller en utbildning inom motiverande samtal (MI). Hon har även erfarenhet att jobba inom skolverksamhet.

Hon har läst kurserna:

"Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB" via socialstyrelsen.

"Rätt att veta!- hedersrelaterat våld och förtryck" via MUCF.

"Förebygg suicid- om bemötande i socialtjänsten" via socialstyrelsen. 

Isadora är ansvarig över all planering kring alla högtider samt planeringen över all underhållning på gården. 

Isadora jobbar kväll/natt.

Vaktmästare. På Yrjas Regnbågsgård har vi två vaktmästare. De gör allt från att byta glödlampor till att skjutsa

flickorna till olika aktiviteter. En av våra vaktmästare har erfarenhet av arbete på SIS. 

 

Vi arbetar med kvalitetsledningssystem enligt SOSFS2011:9. Vi följer ett års-hjul i det systematiska kvalitetsarbetet.

Årshjulet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Målet är att ge tjänster med god patientsäkerhet som ständigt utvecklas och blir bättre.

bottom of page