top of page

Om oss

På Regnbågsgården lägger vi stort fokus på personalens lämplighet. Vi kräver att all personal har utbildning och/eller erfarenhet inom området barn och ungdom. Vi lägger även stor vikt på den enskildes ambition och genuina intresse för att arbeta med unga flickor. 


Ramona Yrjas Vice föreståndare. Äger och driver Yrjas Regnbågsgård sedan år 2011. Hon erhåller en 5,5 årig universitetsutbildning, med huvudämnet psykologi.

Har även läst sociologi, pedagogik, neuropsykiatri, kriminalitet och ledarskapsutbildning. Hon har tidigare tillsammans med hennes syster Marielle Yrjas startat och drivit Kramfors Tjejjour samt jobbat som ansvarig klasslärare i en förberedelseklass (barn med utländsk härkomst). Utbildad i heder & tvång samt MI- motiverande samtal. Utbildad integrationspedagog. 


Hon har även läst följande kurser: 

"Människohandel med barn och unga" och "hedersrelaterat våld & förtryck" via NMT.

"Verksamma i arbetet mot hedersrelaterat förtryck & våld" & "insatser mot ätstörningar" via Linnamottagningen. 

"HBTQ bland barn och unga" via RFSL. 

"Rätt att veta" via mufc.

"Matberoende" och "bättre bemötande vid psykisk ohälsa" via diploma. 

"Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB" via socialstyrelsen.

"Introduktionskurs till autism" via autism & aspberger förbundet. 

"Beroendelära-Grundkurs" via kunskapsboken. 

"Hot och våld- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Lågaffektivt bemötande- förebygg och bemöt utåtagerande beteenden" via Durewall institutet. 

"Att rädda liv- suicidprevention inom vård och omsorg" via Niljung. 

"Läkemedelshantering- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Orosanmälan- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Neuropsykiatriska diagnoser" via kunskapsboken. 

"Ett bra bemötande kan rädda liv" via Salah Haghgo. 

"Lågaffektivt bemötande" vid kunskapsboken. 

"Lex Sarah- socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd" via kunskapsboken.

"Genomförandeplan- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Hot och våld- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Beroendelära- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Barnkonventionen" vis kunskapsboken. 

"Bättre bemötande vis psykisk ohälsa" med Jessica Ekman. 
Agneta Yrjas Sellgren Äger och driver Yrjas Regnbågsgård sedan år 2011. Är Regnbågsgårdens bildpedagog och behandlingsansvarig. Agneta har en gedigen erfarenhet och utbildning där framförallt hennes 5 år som rehabledare åt Kramfors kommun ligger henne varmt om hjärtat. I det arbetet fick hon jobba som coach för att hjälpa psykiskt sjuka kvinnor/män ut i arbetslivet. Hon är utbildad behandlingsassistent och har tidigare arbetet på ett privat HVB hem, utbildad både inom 12 steg utifrån Minnesota modellen, undersköterska, mentalskötare, kriminalvårdare och bildpedagog. Samt 60 hp inom psykiatri/missbruk/samtalsmetodik/nätverksarbete. Utbildad i heder & tvång samt MI- motiverande samtal. Har läst kursen HBTQ bland barn och unga via RFSL.

Marielle Yrjas Föreståndare. Äger och driver Yrjas Regnbågsgård sedan år 2011. Marielle innehar en 6,5 årig universitetsutbildning med psykologi som huvudämne men även utbildning inom sociologi, pedagogik, ledarskap och mobbning. Tillsammans med föreståndaren Ramona startade och drev hon Kramfors tjejjour ideellt. Utbildad i heder & tvång, MI- motiverande samtal samt rökavvänjning. Utbildad CSS- sexberoende specialist. 

Hon har även läst kurserna:

"Barnkonventionen" och "hedersrelaterat våld och förtryck"

"HBTQ bland barn och unga" via RFSL.

"Ett bra bemötande kan rädda liv" via Salah Haghgo.

"Bättre bemötande vid psykisk ohälsa" med Jessica Ekman. 

"Grundläggande brandskydd" via kunskapsboken.

"Lågaffektivt bemötande" via kunskapsboken. 

"Allmän basal handhygien och smittspridning" med Åsa Kling. 

"Beroendelära- grundkurs" via kunskapsboken. 

"Neuropsykiatriska diagnoser" via kunskapsboken. 

"Hot och våld- grundkurs" via kunskapsboken. 

Jessica. Behandlingsassistent- 2årig utbildning. Utbildning i behandlingsmetoden REPULSE. Se behandlingsbeskrivning för utförlig beskrivning av behandling. 

Hon har även läst kursen:

"HBTQ bland barn och unga" via RFSL.


Therese. Certifierad MRT konsult. Se behandlingsbeskrivning för utförlig beskrivning av behandling.

Arbetat många år som personlig assistent inom LSS och har mycket kunskap om NPF diagnoser och arbetssätt som tydliggörande pedagogik och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). 

Utbildad i lågaffektivt bemötande -Durewall metoden.  

Webbutbildningar - Jobba säkert med läkemedel / läkemedelshantering.  

Basala hygienrutiner/ Vårdhygien, introduktion till autism, våld mot barn/basprogram. 

Hon har även läst kursen: 

"HBTQ bland barn och unga" via RFSL.


Bettan. Utbildad undersköterska. Bettan har jobbat på Yrjas Regnbågsgård 8 år. 

Hon har även läst kursen:

"HBTQ bland barn och unga" via RFSL.


Sabina. Utbildad personlig assistent med erfarenhet inom skola med barn med särskilda behov. 

Hon har även läst kurserna: 

"HBTQ bland barn och unga" via RFSL. 

"Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB",  

"Att synligöra normer i socialtjänsten med ett hbtq-perspektiv", 

"Könsstympning av flickor och kvinnor" via socialstyrelsen. 

"Autism-en introduktion" via e-autism.

 "Barnafrid" via Linköpings universitet. 

"Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer" via diploma. 


Vaktmästare. På Yrjas Regnbågsgård har vi två vaktmästare. De gör allt från att byta glödlampor till att skjutsa flickorna till olika aktiviteter. En av våra vaktmästare har erfarenhet av arbete på SIS. 

bottom of page